Logga in
Kalender

Stadgar

Stadgar


Stadgar för MC-Veteranerna Umeå.

Antagna vid årsmöte 2003-03-06.
Ändrade på punkt 5, antalet revisorer, efter beslut årsmöte 2018-03-01.

§ 1. MC-Veteranerna Umeå är en ideell förening för motorcykelhistoriskt intresserade personer. Föreningen har till uppgift att i kulturbevarande syfte verka för, att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder tillvaratas och bevaras. Vidare skall föreningen sträva efter att visa upp fordonen för allmänheten i olika sammanhang.

Föreningen skall även under trivsamma former ordna medlemsmöten och sammankomster kring motorcykel- och mopedhistoriska frågor.

Föreningen är en sådan lokalavdelning till riksorganisationen Club MC-Veteranerna, som anges i 16 § i riksorganisationens stadgar.

Föreningen har sitt säte i Umeå. Dess huvudsakliga verksamhetsområde är Umeå med omnejd. Föreningen bildades den 19 januari 1999.

§ 2. Rätt till medlemskap har varje motorcykelhistoriskt intresserad person, som är beredd att verka i föreningens anda.

§ 3. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Den löpande verksamheten handhas av en styrelse.

§ 4. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Motioner skall ha kommit in senast den 31 december året före mötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller skall utlysas, när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begär detta hos styrelsen med angivande av den eller de frågor, som därvid skall behandlas.

Kallelse med förslag till dagordning sänds till medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 5. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

- Upprättande av röstlängd (vid behov).

- Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

- Godkännande av föredragningslista.

- Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

- Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.

- Genomgång av resultat- och balansräkning.

- Genomgång av revisorernas berättelse.

- Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

- Val av styrelsens ordförande (normalt vartannat år).

- Val av fyra övriga ledamöter (växelvis på två år enligt § 6.).

- Val av två suppleanter.

- Val av en revisor och en revisorsuppleant

- Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.

- Val av föreningens försäkringsombud/besiktningman.

- Val av ledamöter i eventuella kommittéer.

- Fastställande av årsavgift.

- Behandling av eventuella propositioner och motioner.

- Övriga frågor.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid personval där det finns fler än en kandidat utöver det antal, som skall väljas, skall omröstning ske i omgångar, varvid en kandidat elimineras i varje omgång. Har någon i en omgång fått mer än hälften av rösterna, anses han vald och skall därför inte bli föremål för omröstning i följande omgångar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval skall dock lotten avgöra.

Om stadgeändring och beslut om föreningens upplösning finns särskilda bestämmelser i § 8.

§ 6. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Ordförande utses av årsmötet och väljs på två år. Övriga ledamöter utses också på två år, varvid skall eftersträvas att val till dessa poster inte sammanfaller utan sker växelvis vartannat år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Dessutom skall två suppleanter finnas. Dessa utses av årsmötet på ett år.

Styrelsesammanträden skall hållas en gång i kvartalet, eller då det i övrigt är påkallat.

Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

§ 7. Medlem som i väsentlig mån brutit mot föreningens stadgar eller sökt skada föreningens anseende, kan uteslutas av årsmötet. Medlem som inte senast vid februari månads utgång betalat fastställd medlemsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen, såvida inte särskilda skäl föranleder annat.

§ 8. Ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning, kan endast ske genom beslut på årsmöte med minst tre fjädedels majoritet. Upplöses föreningen, skall tillgängliga medel tillfalla annan motorhistorisk förening eller disponeras enligt årsmötets beslut.

Justeras:

Kent Arvidsson Leif Nilsson

Mötesordförande Sekreterare

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.